Digital Content Solution

1. OKMS คือ ระบบโปรแกรมบริหารจัดการ และให้บริการสื่อความรู้ดิจิตอลออนไลน์ ทั้งที่เก็บอยู่ในรูปแบบ EBOOK และ VDO พร้อมทั้งโปรแกรมกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อทำการประเมินวัดผลความรู้ของผู้ใช้งาน

ประกอบไปด้วย

ระบบ EBOOK Management คือ ระบบบริหารจัดการและให้บริการสื่อ eBook โดยองค์กรสามารถสร้าง eBook เข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการแก่พนักงานหรือบุคคลภายนอกได้ โดย eBook ที่สร้างขึ้นจะรองรับการอ่านบนระบบปฏิบัติการ Windows, iOS และ Android  รวมทั้ง eBook ที่สั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ พร้อมทั้งระบบการยืม-คืน สื่อดิจิตอล  พร้อมทั้งการทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ  และยังมีระบบ eBook Store สำหรับองค์กรที่ต้องการผลิต eBook เพื่อจำหน่ายด้วย

ระบบ eStream Management คือ ระบบบริหารจัดการและให้บริการสื่อ VDO ทั้งในรูปแบบ Video On Demand และช่องสัญญาณหรือผังรายการผ่านช่องสัญญาณได้ โดยสามารถนำเข้า VDO ต่างๆเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการกับผู้ชมได้  ประกอบไปด้วยการทำงาน 3 ส่วนคือ

- ระบบการจัดการผังรายการ

- ระบบ Video On Demand

- ระบบการถ่ายทอดสด

ระบบ eValutate Management คือ ระบบที่ใช้สำหรับประเมินวัดผลความรู้ของผู้ใช้งานที่ได้ทำการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ที่วางไว้ โดยผู้สร้างเป้าหมายสามารถกำหนดสื่อ EBOOK หรือ VDO ที่เกี่ยงข้องกับการเรียนรู้ในเป้าหมายนั้น โดยระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อสอบ ผลการสอบประเมิน ประวัติในการใช้สื่อ ตามกลุ่มเป้าหมาย พร้อมออกรายงานสรุปผลรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาเก็บวิเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่งระบบประกอบไปด้วยการทำงาน 3 ส่วน คือ

- ระบบคลังข้อสอบ

- ระบบทดสอบ

- ระบบประเมินผล


2. VL Cloud คือ ระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์สำหรับองค์กรผ่าน Cloud System โดยองค์กรสามารนำสื่อที่ซื้อหรือสร้างขึ้น ทั้งในรูปแบบ EBOOK หรือ VDO มาติดตั้งระบบ Cloud ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก

ระบบประกอบด้วย

  • ระบบการให้บริการข้อมูลสื่อออนไลน์บนเว็บไซด์
  • ระบบการสร้าง และสั่งซื้อ EBOOK และ วีดีโอ
  • ระบบยืม-คืน
  • ระบบการจัดการสมาชิก
  • ระบบการเปิดอ่าน/ดู  สื่อ EBOOK และ วีดีโอออนไลน์
  • รายงานการวิเคราะห์